Част шеста - обжалването
Неделя, 05 Февруари 2012 10:10

Наказателното постановление вече ви е връчено.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ОТТУК НАТАТЪК?
Важно е да не забравяте, че от датата, когато ви е връчено наказателното постановление, започва да тече срокът за неговото обжалване. Той е 7 дни.

Ако го пропуснете, постановлението влиза в сила и ще трябва да изпълните наказанието, което ви е наложено с него. Ако не сте сигурни в собствените си умения да се справите със съдебните процедури по изготвяне и подаване на жалбата, протичане на съдебното заседание, събирането на доказателства и така нататък, по-добре се обърнете за съдействие към адвокат. Това важи особено ако ви заплашва сериозно административно наказание (например лишаване от правоуправление на МПС).
Всички наказателни постановления могат да се обжалват, с изключение на тези, с които е наложена глоба до 10 лева, включително.

КОЙ СЪД РАЗГЛЕЖДА ЖАЛБАТА?
Жалбите срещу наказателните постановления за нарушения на правилата за движение се разглеждат от районния съд там, където е извършено нарушението.

КЪДЕ СЕ ПОДАВА ЖАЛБАТА?
Независимо от това кой районен съд ще разгледа жалбата, тя се подава чрез административнонаказващия орган, посочен в наказателното постановление като негов издател. Така че подайте жалбата си в регистратурата на органа, който е издал наказателното постановление (например чрез началника на административнонаказателната дейност при СДВР или РДВР).
Жалбата, заедно с цялата преписка, в това число и доказателствата, събрани  от наказващия орган, служебно се препраща до съответния районен съд. Той насрочва делото в открито заседание, като ви уведомява за датата и часа в призовка. Тя се изпраща на адреса, който сте посочили в жалбата.

Обжалване

ВНИМАНИЕ!!!


Съдът ще разгледа делото, дори да не се явите на заседанието, ако не ви намерят на адреса, който сте посочили в жалбата.


КАКВО СЪДЪРЖА ЖАЛБАТА СРЕЩУ НАКАЗАТЕЛНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ?
В нея трябва да посочите поне следната информация:

 • съдът, до който се подава;
 • наказващият орган, чрез който се подава;
 • име, ЕГН и адрес на жалбоподателя;
 • наказателното постановление, което се обжалва (номер и дата на издаването му);
 • кратко описание на обстоятелствата, на които се позовавате;
 • какво искане правите: да бъде отменено или изменено наказателното постановление;

Например - да се намали размерът или да се промени видът на наложеното административно наказание. Няма пречка да поискате едновременно и отмяна на наказателното постановление.

 • посочване на доказателствата: приложете към жалбата си документи, които подкрепят вашата теза. Ако искате съдът да разпита свидетели, посочете това в жалбата си;
 • Подпис на жалбоподателя;

Не е възможно да се даде предварителна рецепта. Но могат да се споменат основните групи доводи, които се използват при обжалване на наказателното постановление:

 • нарушена е процедурата по издаване на акта, с който е установено административното нарушение, и на наказателното постановление. тук сте в правото си да изтъкнете всички нередности по извършване на проверката или по съставянето на акта и наказателното постановление. Например липса на някой от реквизитите на тези документи, неточности и противоречия между тях при описване на нарушените норми или на обстоятелствата, при които е извършено нарушението и други;
 • да твърдите, че не сте извършили нарушението, че не вие сте негов автор или че не сте го извършили виновно. Ако изложите вашите доводи, че не сте извършили нарушението, описано в акта и наказателното постановление, трябва да обясните защо действията, в които ви обвиняват, не представляват нарушение;
 • твърдите, че наложеното наказание е прекомерно високо и поради това е несправедливо. Искайте от съда да намали глобата, която ви е наложена. Оплачете се, че наказващият орган не е отчел многобройните смекчаващи обстоятелства. Например липса на предишни нарушения.

Можете да посочите в жалбата си едновременно изброените основания.
Съдът ще провери най-напред дали е спазена процедурата по издаване, а след това - дали има материални предпоставки за налагане на наказанието и дали то е справедливо.

КАК ПРОТИЧА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ?
Ако прецените, че можете сами да защитавате правата си пред съда, добре е да знаете, че заседанието протича по стриктно определени правила и последователност, регламентирани от закона. Не разчитайте съдията да ви обяснява смисъла и значението на всяко действие, което се извършва пред него или от него. Или да ви дава указания, какво е най-добре да направите.
Той първо ще провери явилите се лица. За делото се призовават жалбоподателят, учреждението, чийто орган е издал наказателното постановление, и допуснатите от съда свидетели. Прокурорът може да участва в делото, ако сметне това за необходимо.

Свидетели

СВИДЕТЕЛИТЕ
Най-често като свидетел се явява този, който е извършил проверката и е съставил акта за административното нарушение. Като свидетели ще бъдат разпитани и посочените от вас лица, ако съдът прецени, че техните показания имат връзка с наказателното постановление. След доклада за постъпилата жалба и обжалваното наказателно постановление се пристъпва към събиране на доказателства: разпит на свидетелите, представяне на писмени и веществени доказателства, изслушване на назначени експертизи и други.
След като събере доказателства, съдът дава възможност на всяка от страните да пледира в защите на своите твърдения. След това заседанието приключва. Съдът изготвя решение, за което ще ви бъде изпратено съобщение. Желателно е скоро, след като получите съобещението, да се снабдите с препис от решението и внимателно да се запознаете с него. Само ще така ще прецените дали да го обжалвате.

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

Ако не сте доволни от решението на първата инстанция, обжалвайте го пред окръжния съд. Срокът за подаване на касационната жалба е 14 дни от деня, когато сте получили съобщението, че решението е изготвено.
Подайте касационната жалба чрез съда, чието решение обжалвате. Окръжният съд не разглежда въпроса по същество, а преценява законосъобразността на решението на първата инстанция. Съобразява се с посочените от вас касационни основания. Решението му е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване.

За въпроси и коментари по темата, можете да посетите нашия форум!

 

 
redrube.mobi tube8 uporn.icu spycamera.club