ВходРеклама

Имоти

Гараж - Варна - Левски
Детайли
Цена за продажба : 21 450 лв.
Площ : 26 m?

Детайли
Нов гараж
Детайли
Цена за продажба : 15 600 лв.
Площ : 20 m?

Детайли
ПРОДАВАМ Гараж - тухлен
Детайли
Цена за продажба : 16 180 лв.
Площ : 20 m?

Детайли
Под наем - Варна - Лятно кино Тракия
Цена за наем : 500 лв.
Площ : 50 m?

Детайли
Под наем - Варна - Бриз
Цена за наем : 100 лв.
Площ : 29 m?

Детайли
Подземен гараж - Варна - Електрон
Детайли
Цена за продажба : 5 400 лв.
Площ : 34 m?

Детайли
Подземно паркомясто
Детайли
Цена за продажба : 15 600 лв.
Площ : 16 m?

Детайли
Garaj-BG.com Ревю От Божил Климентов, CEO в REPR Рейтинг: 4.5 от 5. "Наистина един от най-добрите сайтове за продажба и отдаване под наем на гаражи и паркоместа, които съм виждал!"

Партьори

Вижте още

Част пета - наказателното постановление
Събота, 04 Февруари 2012 10:10

След съставяне на акта за установяване на нарушението и след вашите възражения, цялата преписка се изпраща на административнонаказващия орган, определен от министъра на вътрешните работи. Актосъставителят ще ви даде указания в какъв срок и къде да се явите, за да получите препис от наказателното постановление.

СЪСТАВЯНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Законът оределя едномесечен срок за административнонаказващия орган да се произнесе по преписката. Този срок започва да тече от деня, в който я е получил. През това време той преценява дали издаденият акт е законосъобразен и обоснован, разглежда направените възражения и събраните доказателства.

Съставяне на наказателно постановление

ВНИМАНИЕ!!!


Ако прецени, че има нарушение и то е извършено виновно, издава наказателно постановление. Дори при нередовност на съставения акт, наказателно постановление може да бъде издадено, стига по безспорен начин да се установи нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.


ВРЪЧВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Законът задължава органа, издал наказателното постановление, да връчи препис от него на нарушителя на неговия адрес. Връчването се удостоверява с подписа му. Ако нарушителят не може да бъде намерен на адреса, който е посочил, а новият му адрес не е известен, това се отбелязва върху наказателното постановление и то се счита връчено. Нерядко обаче административнонаказващите органи от КАТ нарушават закона, като не връчват наказателните постановления на адресите на нарушителите. Вместо това изискват лично явяване в службите на КАТ.

Тази практика е незаконосъобразна. Наред с това лицата, срещу които има издадени наказателни постановления, са принудени да се явяват в службите на КАТ много пъти, тъй като често постановленията не се издават в определения от закона едномесечен срок.

КАКВО СЪДЪРЖА НАКАЗАТЕЛНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ?
Както актът за установяване на нарушението, така и наказателното постановление има съдържание, строго определено от закона:

 • собствено, бащино и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;
 • датата на издаването и номерата на постановлението;
 • датата на акта, въз основа на който се издава;
 • името, длъжността и мястото, където служи актосъставителят;
 • собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точният му адрес, единен граждански номер;
 • описание на нарушението - датата и мястото, където е извършено;
 • обстоятелствата, при които е станало;
 • доказателствата, които го потвърждават;

ВНИМАНИЕ!!!


Между акта за установяване на нарушение и наказателното постановление трябва да има пълен синхрон. Особено що се отнася до описанието на нарушението. Ако има противоречия, това води до нарушаване на правото на защита на нарушителя.


 • законните разпоредби, които са били нарушени виновно. Както при описанието на обстоятелствата и тук трябва да е налице пълно покритие между посочените законови норми. Ще има съществено нарушение, ако в акта се твърди, че са нрушени едни норми, а в наказателното постановление - други, както и ако не е посочена коя точно разпоредба е нарушена в случаите, когато в един член или алинея са изброени повече задължения на водача на превозното средство.
 • видът и размерът на наказанието. Административнонаказващият орган е длъжен да определи конкретен размер на наказанието. Издателят на наказателното постановление е длъжен да се съобрази с тежестта на конкретното нарушение и да отчете смекчаващите и отегчаващите обстоятелствата.
 • дали наказателното постановление подели на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.
 • броят на отнетите контролни точки за извършеното нарушение на правилата за движение. Нарушенията, за които се отнемат контролни точки, и броят на отнеманите точки, са посочени в специална наредба;
 • наказателното постановление се подписа от длъжностното лице, което го е издало.

СРЕЩУ КОГО СЕ ИЗДАВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ?

Често водачът и собственикът на превозното средство са различни лица. Особено когато автомобилът е служебен. Тогава той е собственост на фирма (юридическо лице или едноличен търговец), а се управлява от някой от служителите или ръководителите на фирмата.
Кой носи отговорност и кой плаща глобата за нарушение, извършено със служебен автомобил? Отговорът на този въпрос се основава на принципа, че административнонаказателната отговорност е лична. Това означава, че се понася от лицето, което виновно е извършило нарушението. ЗДвП повелява, че за повечето нарушения на правилата за движение по пътищата отговаря водачът на превозното средство, дори и да не е собственик на автомобила. Затова името му се сочи като извършител на нарушението, срещу него се издава наказателно постановление и той е длъжен да заплати глобата.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ
От това правило има няколко важни изключения, предвидени в закона:

 • собственикът на превозното средство или отговорното длъжнностно лице от състава на фирмата - собственик на превозното средство, ще носи отговорност, ако е допуснал или предоставил управлението на превозното средство на лице, което не притежава свидетелство за управление на МПС или е употребило алкохол или друго упойващо вещество;
 • собственикът на превозното средство или длъжностно лице от състава на фирмата собственик носи отговорност, ако не е представил автомобила за технически преглед в установените срокове;
 • пътникът, който е е ноставил предпазен колан, отговаря за това нарушение;
 • наред с извършителя на нарушението, отговорност носи собственикът или длъжностното лице, което е наредило или съзнателно е допуснало извършването на нарушението; Например ако ръководителя е разпоредил на шофьора да управлява превозното средство с превишена скорост или да извърши друго нарушение на правилата.
 • ако е констатирано нарушение на правилата за движение, но не може да се установи кой е управлявал МПС (например при използване на записващо устройство за установяване на нарушенията), собственикът на превозното средство ще отговаря само тогава, когато не посочи на кого е предоставил превозното си средство.

ОТНЕМАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ
Колко контролни точки за извършено нарушение ще ви бъдат отнети, можете да разберете от самото постановление. Отнемането на контролните точки става с влизане в сила на наказателното постановление.
Максималният първоначален брой на контролни точки е 39. Ако водачът е със стаж до две години от датата на първоначално издаване на свидетелството за управление на МПС в България, контролните точки са 27.
Водачът губи правоспособност, ако му отнемат всички контролни точки. Той е длъжен да върне свидетелството си за управление. При отнемане на 2/3 от контролните точки службата за отчет на водачите при СДВР или РДВР е длъжна да изпрати на водача писмено съобщение. Те могат частично да се увеличават с 1/3 от първоначалния брой (с 13 или с 9 контролни точки), ако водачът премине допълнително обучение. Последиците от отнемането и изчерпването на контролните точки са много тежки. Затова трябва да бъдем особено внимателни. Да следим колко точки са ни останали, ако част от тях са ни отнети с наказателни постановления.

ОТНЕМАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОЧКИ
Ако има опасност при поредното нарушение на правилата за движение броят на останалите ви контролни точки да бъде изчерпан или значително намален, добре е да знаете следните особености на процедурата по отнемане и възстановяване на точки:

 • отнемането им става с влязло в сила наказателно постановление (то влиза в сила, ако не бъде обжалвано или след неуспешното му обжалване);
 • пълният брой точки ще ви се възстанови служебно две години след последното нарушение, за което са ви били отнети точки;

Ако са налице тези две условия и сте извършили нарушение, за което ще ви отнемат контролни точки, по-добре да обжалвате наказателното постановление, ако смятате, че то е незаконно. Възползвайте се умело от всички правни способи да защитите правата си пред съда.

Обжалвайте

ОБЖАЛВАЙТЕ

Обжалвайте решението на първата съдебна инстанция, ако то не е във ваша полза. Като се има предвид обичайното време за издаване на постановлението и разглеждане на делото пред две съдебни инстанции, нищо чудно при влизане в сила на окончателното решение, с което се потвърждава наказателното постановление, другодишният срок да е изтекъл и да са ви възстановили служебно загубените преди това точки.
Всичко това може да се случи, разбира се, при условие че междувременно не сте извършили други нарушения, за които се отнемат контролни точки.

За въпроси и коментари по темата, можете да посетите нашия форум!

 

 
redrube.mobi tube8 uporn.icu spycamera.club