Част втора - проверката започва
Сряда, 01 Февруари 2012 10:10

След като вече са ви спрели и сте се уверили в редовността на документа, който ви е представил служителят, проверката преминава в следващия си етап. Сега вие трябва да покажете вашите документи. Добре е да знаете, че не сте длъжни да представяте на контролния орган всичките си документи, а само някои.

Пътният полицай е в правото си да ви поиска за проверка:

 • Вашите документи за самоличност - лична карта или паспорт (предназначен за задгранични пътувания);
 • свидетелството ви за управление на МПС. И тъй като контролният талон е част от свидетелството за управление, сте длъжен да го представите, ако ви го поискат. Ако нямате такъв, тъй като органите на КАТ са ви го задържали, вместо него представете преписа от акта за констатиране на старото административно нарушение. Този акт замества контролния ви талон за времето, през което е задържан;
 • всички документи, свързани с управляваното МПС. тук влизат регистрационният талон на превозното средство, полицата за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за автомобила, талонът от годишния технически преглед;
 • на проверка подлежат и всички удостоверителни стикери върху предното стъкло - за платена винетна такса, за преминат технически преглед, за сключена застраховка "Гражданска отговорност".

ПРОВЕРКА ИЗВЪН ЗДвП
Секторите "КАТ - Пътна полиция" изпълняват специална функция по контрол на безопасността и спазването на правилата за движение по пътищата. Ето защо пределите на тяхната власт са посочени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Всички останали правомощия на полицейските служители са част от общата компетентност на полицията по опазване на обществения ред и предотвратяване и разкриване на престъпления. Важно е да знаете, че контролните органи от състава на полицията могат да извършват и проверки, които не са свързани с контрола върху правилата за движение. В такива случаи обаче проверките се вършат най-често от служители извън КАТ.

КАТ - Проверката започва


Действия, които не са свързани с контрол за спазване на правилата за движение по пътищата са например:

 • проверка, при която се установява самоличността на лица. При нея полицейският орган може да поиска документите за самоличност не само на водача, но и на пътниците в превозното средство;
 • личен обиск и проверка на личните вещи на водача и пътуващите с него;
 • проверка на превозното средство;

В случай на личен обиск, проверка на лични вещи и на превозното средство, служителят трябва да състави протокол. Той се подписва от него, от един свидетел и от проверяваното лице.

ВНИМАНИЕ!!!


Полицейските служители имат право да извършват изброените действия само при определени от закона условия, а не произволно - по преценка на полицейския орган. те могат да поискат документите за самоличност на пътниците в превозното средство само ако е налице някоя от следните причини:

 • за проверяваните лица има данни, че са извършили престъпление или друго нарушение на обществения ред;
 • за разкриване на престъпление или на административно нарушение;
 • при контрол за редовността на документите за самоличност и пребиваването в страната;
 • на контролен пункт, организиран от полицията, или по искане на друг държавен орган;

Личен обиск на водача и пътниците в превозното средство се извършва само ако има данни, че носят опасни или забранени за притежаване предмети. Или, ако има данни, че някой от проверяваните държи вещ, свързана с престъпление. И то само ако проверката се прави на мястото, където е извършено престъплението. Проверка на превозното средство е допустима и ако има съмнение за нарушение на обществения ред.

В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОПАДНЕТЕ В ПОДОБНА СИТУАЦИЯ И ПОЛИЦЕЙСКИЯТ ОРГАН РАЗПОРЕДИ ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ НА ПЪТНИЦИТЕ, ЛИЧЕН ОБИСК ИЛИ ПРОВЕРКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, имайте предвид, че тази проверка не е свързана с правилата за движение по пътищата. В такива случаи:

 • не се колебайте - искайте обяснение за конкретния повод за проверката. Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за вас, но вие от своя страна имате право да знаете какви са правните основания на проверката;
 • не позволявайте действията на полицията да надхвърлят необходимото, свързано с причината, поради която ви проверяват;
 • в случай на личен обиск можете да възразите, ако полицейският орган е от другия пол;
 • при личен обиск, проверка на вещи и на превозното средство настоявайте да се състави протокол, в който точно да се опишат всички обстоятелства, в това число да се посочат правните основания за тези полицейски действия;

Когато проверката от КАТ завърши със съставяне на Акт за констатирано нарушение, полицейският орган има право да изземе контролния ви талон - като доказателство по образуваната преписка. Ще ви го върнат обратно, когато ви връчат наказателното постановление.
Изземането на други документи, свързани с управлението на превозното средство, е ограничено от закона.
Например могат да ви отнемат свидетелството за управление на МПС само със заповед, издадена от оправомощен ръководител от МВР. И то, ако тази заповед ви е връчена. Законът ви дава възможност да Я обжалвате както пред по-горестоящия административен орган, така и пред съда. Могат да ви отнемат свидетелството за управление и ако сте били наказан с "лишаване от право да управлява МПС" и има влязло в сила наказателно постановление или присъда.

За въпроси и коментари по темата, можете да посетите нашия форум!

 

 
redrube.mobi tube8 uporn.icu spycamera.club